Dom za smeštaj starih osoba “Medic” je osnovan 2015. godine, kao Ustanova socijalne zaštite otvorenog tipa. Ustanova ispunjava sve uslove I standarde za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih I starih.

Ustanova se nalazi u zoni šireg centra Bačke Palanke. U prostranom dvorištu Doma rastu borovi, koji drže hlad I korisnici mogu uživati u prirodnom zelenom okruženju.

Korisnicima usluga Doma obezbeđuju se usluge stanovanja, ishrane, medicinske nege i zdravstvene zaštite, usluge socijalnog rada, radno – okupacione i kulturno – zabavne aktivnosti, pravne pomoći, administrativne i druge usluge zavisno od potreba, interesovanja i sposobnosti smeštenih starih lica. Sve ove aktivnosti imaju za cilj da stare osobe u našoj Ustanovi prožive jedan sadržajan, aktivan i kulturno bogat život, koji je usklađen sa njihovim socijalnim, biološkim i psihološkim potrebama kao i stepenom očuvanosti njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja.

Kapacitet doma će biti 42 korisnika, koji su razmešteni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba ima svoje kupatilo, televizor i signalizaciju za dežurne medicinke sestre.

 Pristupačnost objekta i prostorija Ustanove je adaptirano za osobe sa invaliditetom. Ustanova ima ugrađen lift zbog lakšeg kretanja korisnika.

Pored redovnih lekarskih I sistematskih pregleda korisnicima su po potrebi na raspolaganju sve dijagnostičke I specijalističke usluge, koje pružaju Poliklinika I laboratorija “Medic”.

 Budući da je Dom za smeštaj starih lica Ustanova otvorenog tipa, korisnici naših usluga su pre svega psihički zdrava i fizički očuvana stara lica, koja se zavisno od stepena potrebne pomoći i nege dele u tri kategorije: zavisni, poluzavisni i nezavisni korisnici.

 Dom za smeštaj starih lica „Medic“ zahvaljujući profesionalnom i stručnom osoblju unapređuje svoje procese i poboljšava kvalitet svojih usluga. Uprkos brojnim poteškoćama sa kojima smo se u početku sretali u radu, naši korisnici su zadovoljni uslugama, koje dobijaju u Domu, pre svega stručnog rada i organizacijom zdravstvene službe. Nastojali smo da odnos korisnika i osoblja bude zasnovan na vrednostima uzajamnog poštovanja, razumevanja i tolerancije.

Trudićemo se i da dalje radimo na stalnom unapređenju i poboljšanju postojećih usluga, kao i na novim oblicima rada i usluga.

KONTAKT:  021/6041-663   021/6042-459   medicbap@gmail.com   Dom za stara lica