Psihologija je naučna disciplina koja se bavi sistematskim proučavanjem psihičkog života ljudi i životinja. Saznanja psihologije počivaju na sve vrste podataka. Na podacima dobijenim posmatranjem ponašanja (tzv. objektivni podaci) i podacima neposrednog iskustva (tzv. subjektivni podaci) dobijenim samoposmatranjem (introspekcijom).

Psihologija proučava dve tačke psihičkog, odnosno duševnog života ljudi, koje čine dve vrste psihičkih pojava, a to su:

  1. Psihički procesi
  2. Psihičke osobine

Psihologija se deli na primenjene i eksperimentalne ili teoretske ogranke. Neke od primenjenih ogranaka psihologije čine: klinička psihologija, koja se bavi dijagnozom i terapijom mentalnih poremećaja; industrijska psihologija se koristi prilikom odabira radnika i generalno u poslovanju; pedagoška psihologija koja se bavi psihološkom stranom vaspitanja i obrazovanja.

Eksperimentalna ili teoretska psihologija se sastoji od dečje, obrazovne, socijalne, razvojne, fiziološke i komparativne psihologije.

 

Osnovna su dva područja u medicinskoj struci psihijatrija: mentalni poremećaji i individualno ponašanje u zdravlju i bolesti. Oba su područja karakterizovana stepenom naučne nesigurnosti. Psihijatrija upotrebljava modele ponašanja i mentalne aktivnosti da bi umanjila nesigurnost organizovajući znano u konceptualni okvir.

Pregled specijaliste psihijatra, koji na osnovu intervjua procenjuje emocionalno stanje, proces razmišljanja, kognitivno funkcionisanje, i testiranje realiteta. Na temelju dobijenih podataka i opservacije ponašanja, predlaže modalitet terapije, postavlja dijagnozu i aktivno uključuje pacijenta u proces lečenja.