Dom za smeštaj starih osoba “Medic” je osnovan 2015. godine, kao Ustanova socijalne zaštite otvorenog tipa. Ustanova ispunjava uslove I standard zapružanje usluge domskog smeštaja odraslih I starih I obavljanja delatnosti socijalne zaštite i time je  dobila ograničenu (na 5 godina do 21.01.2020. godine) licencu, propisanu članom 6. Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite (link:http://www.minrzs.gov.rs/cir/) dokument

Ustanova se nalazi u objektu koji je lociran u zoni šireg centra Bačke Palanke. U prostranom dvorištu Doma rastu borovi, koji drže hlad I korisnici mogu uživati u prirodnom zelenom okruženju.

Korisnicima usluga Doma obezbeđuju se usluge stanovanja, ishrane, medicinske nege i zdravstvene zaštite, usluge socijalnog rada, radno – okupacione i kulturno – zabavne aktivnosti, pravne pomoći, administrativne i druge usluge zavisno od potreba, interesovanja i sposobnosti smeštenih starih lica. Sve ove aktivnosti imaju za cilj da ostarela lica u našoj Ustanovi prožive jedan sadržajan, aktivan i kulturno bogat život, koji je usklađen sa njihovim socijalnim, biološkim i psihološkim potrebama kao i stepenom očuvanosti njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja.

Kapacitet doma će biti 42 korisnika, koji su razmešteni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba ima svoje kupatilo, televizor i signalizaciju za dežurne medicinke sestre.

 Pristupačnost objekta i prostorija Ustanove osobama sa invaliditetom je na zadovoljavajućem nivou počev od pristupačnog prizemlja, rukohvata, koji su planski raspoređeni po hodnicima, sobama i toaletima. Ustanova ima ugrađen lift zbog lakšeg kretanja korisnika.

Pored redovnih lekarskih I sistematskih pregleda korisnicima su po potrebi na raspolaganju sve dijagnostičke I specijalističke usluge, koje pružaju Poliklinika I laboratorija “Medic”.

 Budući da je Dom za smeštaj starih lica Ustanova otvorenog tipa, korisnici naših usluga su pre svega psihički zdrava i fizički očuvana stara lica, koja se zavisno od stepena potrebne pomoći i nege dele u tri kategorije: zavisni, poluzavisni i nezavisni korisnici.

 Dom za smeštaj starih lica „Medic“ zahvaljujući profesionalnom i stručnom osoblju unapređuje svoje procese i poboljšava kvalitet svojih usluga. Uprkos brojnim poteškoćama sa kojima smo se u početku sretali u radu, naši korisnici su zadovoljni uslugama, koje dobijaju u Domu, pre svega stručnog rada i organizacijom zdravstvene službe. Nastojali smo da odnos korisnika i osoblja bude zasnovan na vrednostima uzajamnog poštovanja, razumevanja i tolerancije. Trudićemo se i da dalje radimo na stalnom unapređenju i poboljšanju postojećih usluga, kao i na novim oblicima rada i usluga.

KONTAKT:  021/6041-663   021/6042-459   medicbap@gmail.com   Dom za stara lica